Privacy en legale bepalingen

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen.Uw toegang tot de site van Halle is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright Halle

De site van de Archiefbank Halle bevat informatie en beelden van documenten van genealogische aard, ouder dan honderd jaar.

Deze informatie wordt u ter informatieve titel verstrekt en is niet wettelijk bindend.

Deze site werd door Halle met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. Halle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Halle biedt hieromtrent geen garanties, noch impliciet, noch expliciet.

Halle behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Halle maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site Halle terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Halle gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Halle of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Halle of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Archiefbank Halle kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Halle kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Halle is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Halle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van de Halle.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Halle behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.